ساخت دی اریتور و مخزن کندانس شرکت کدبانو (دلپذیر)

ساخت دی اریتور و مخزن کندانس شرکت کدبانو (دلپذیر)

ساخت دی اریتور و مخزن کندانس شرکت کدبانو (دلپذیر)

ساخت دی اریتور و مخزن کندانس شرکت کدبانو (دلپذیر)

طراحی ساخت دی اریتور و مخزن کندانس برای موتورخانه شرکت کدبانو واقع در کردان کرج این پروژه در سال ۱۳۹۰ اخذ و در همان سال نیز توسط گروه ماشین سازی چکیده به کارفرما تحویل گردید