خشک کن دوار استیل

خشک کن دوار استیل

خشک کن دوار استیل

خشک کن دوار استیل به طول شش متر جهت فرآوری نیترات سدیم و کود شیمیایی

خشک کن دوار استیل به طول شش متر جهت فرآوری نیترات سدیم و کود شیمیایی به سفارش آقای شناوه نژاد از شهر خمین توسط گروه ماشین سازی چکیده ساخته و تحویل ایشان گردید