میکسر ادویه

میکسر ادویه

میکسر ادویه

میکسر ادویه ریبونی به ظرفیت ۵۰۰ لیتر

میکسر ادویه ریبونی به ظرفیت ۵۰۰ لیتر به سفارش ادویه مهاجر (شهر زاهدان) توسط گروه ماشین سازی چکیده تحویل گردید